Privacy statement

www.mijnsurinaamsefltal.nl is een website van Klapwijk & Keijsers Uitgevers (K&K),  gevestigd aan Kleine Koppel 32, 3812 PH Amersfoort, die  verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gerard Keijsers is de Functionaris Gegevensbescherming van www.mijnsurinaamsefltal.nl. Hij is te bereiken via info AT mijnsurinaamsefltal PUNT nl

www.mijnsurinaamsefltal.nl wordt gebouwd en onderhouden door:
Klapwijk & Keijsers Uitgevers
Kleine Koppel 32
3812 PH Amersfoort
info AT mijnsurinaamselftal PUNT nl

 
Persoonsgegevens die wij verwerken
www.mijnsurinaamsefltal.nl verwerkt alleen jouw naam en e-mailadres.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
www.mijnsurinaamsefltal.nl verwerkt jouw naam en e-mailadres voor de volgende doelen:

  • Bevestigen van jouw deelname
  • Regelmatige update van het ultieme Surinaams elftal
  • Nieuws van www.mijnsurinaamsefltal.nl
  • Informeren over een mogelijk gewonnen prijs

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
www.mijnsurinaamsefltal.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info AT mijnsurinaamsefltal PUNT nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
www.mijnsurinaamsefltal.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
www.mijnsurinaamsefltal.nl bewaart je naam en e-mailadres niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Je naam en e-mailadres: 1 jaar om klantenservice te kunnen verrichten. Die termijn wordt telkens met een jaar verlengd als je blijft deelnemen.

 
Delen van persoonsgegevens met derden
www.mijnsurinaamsefltal.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw deelname aan ons of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
www.mijnsurinaamsefltal.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door www.mijnsurinaamsefltal.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info AT mijnsurinaamsefltal PUNT nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. www.mijnsurinaamsefltal.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
www.mijnsurinaamsefltal.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info AT mijnsurinaamsefltal PUNT nl